Vanlige spørsmål

Vil du bli HMA-terapeut? Klikk her!
Lurer du på noe om hårmineralanalyser? Se denne videoen!

Hårmineralanalyser har lenge vært akseptert som en rutinetest for å undersøke forekomsten av toksiske metaller og miljømessig foru- rensning, samt når det gjelder å finne sykdomsårsaker. Metoden er brukt i stor utstrekning i studier som gjelder ernæring hos mennesker og dyr. I over 30 år har ernæringseksperter og leger, som er opptatte av sine pasienters ernæringsmessige status, inkludert hårmineralanalyser i sitt arbeid som et utregnings- og undersøkelsesverktøy. De er påvirket av den omfattende mengde forskning som viser sammenhengen mellom ernæring og sykdom. Med en korrekt tatt hårprøve har hårmineralanalyser vist seg å være et økonomisk fordelaktig verktøy for kontroll av toksisk metalleksponering, såvel som en bra indikator på næringsstoffenes innbyrdes forhold, samt ernærings-status.

Mineraler som sirkulerer i blodet står under en helt annerledes homeostatisk kontroll enn mineraler i de ulike kroppsvevene. De må opprettholdes innenfor snevre grenser i blodet. Dette gjelder også når inntaket av ett næringsstoff via kosten er veldig stort eller veldig lite, og det oppnås på flere måter. Et stort mineralinntak kompenseres av kroppen ved at den skiller ut eller eliminerer dette mineralet så fort som mulig. Dersom mineralet ikke elimineres, lagres det i vevene. Dersom et inntak av ett næringsstoff derimot er svært lavt, henter kroppen fra lagringsdepotene i kroppen for å balansere nivået i blodet. Når lagringsnivået av ett mineral er sterkt forbrukt, vil blodet vise en mangel. Også andre faktorer påvirker mineralnivået i blodet, eksempelvis stress, betennelser, andre sykdomstilstander og medisiner. Mineralnivåene i blodet vil ikke alltid stemme overens med nivåene i vevene, ettersom mineralnivåene i blodet vanligvis opprettholdes på vevenes bekostning.

Mineraler påvirker ikke bare hverandre, men også vitaminer, proteiner, karbohydrater og fett. De påvirker hver og en av disse faktorene, og disse vil i sin tur påvirke mineralstatusen. Mineraler aktiverer enzymer, og vitaminer er synergister til mineraler i form av coenzymer. Derfor er det svært uvanlig at en mineralubalanse skulle kunne utvikles uten at man samtidig får en forstyrrelse av synergistiske vitaminer. Av samme grunn burde det være selvfølgelig at en forstyrrelse i utnyttelsen av eller aktiviteten av ett vitamin påvirker et synergistisk mineral. Mangel på vitamin D, for eksempel, kan bedømmes av dets funksjon. Vitamin D har en nær sammenheng med mineralene kalsium, magnesium og fosfor. Et antall symptomkompleks oppstår ved vitamin D-mangel, alle relaterte til en mangel eller en ubalanse mellom mineralene kalsium, fosfor og magnesium. Vitamin C påvirker jernopptaket og minsker tilbakeholdelsen av kobber. Bor og jern påvirker statusen av vitamin B2. Vitamin B2 påvirker relasjonen mellom kalsium og magnesium. Vitamin B1 forsterker tilbakeholdelse av nat- rium, B12 forsterker jern- og koboltopptaket, og vitamin A forsterker utnyttelsen av sink og motvirker samtidig vitamin D og E. Proteininntaket påvirker sinkstatusen etc.

Derfor gir en utregning av mineralstatusen en god ledetråd til vitaminstatusen- og behovet. Forskning på TEI innbefatter gjenkjennelse av de mange synergistiske og antagonistiske interrelasjonene mellom mineraler og vitaminer.

Hår er av flere ulike grunner et ideelt vev å benytte for analysering av næringsstatus og eventuell forekomst av tungmetaller. Å ta en hårprøve er skånsom og enkel å utføre. Det er dessuten lett å bevare prøven og å transportere den. Alle de viktige næringsstoffene og toksiske elementer akkumuleres i håret. Hår har vist seg å være spesielt egnet for å undersøke miljøets påvirkning på mennesket, både på globalt, regionalt og lokalt nivå. Å analysere den næringsmessige statusen gjennom hårmineralanalyser, har mange fordeler sammenliknet med analyser av andre vev, ettersom den viser graden av mineralenes funksjon i kroppen. Å teste mineraler i urinen måler bare hvor mye som utsondres. Blodet viser hvilke mineraler som for øyeblikket absorberes og sirkulerer innen de utsondres og/eller utskilles i lagringsdepoter. Blod- og urinprøver viser mineralstatusen i kroppen kun ved et visst tidspunkt. Mineralkonsentrasjoner som er igjen i håret derimot, representerer inntak eller eksponering som har pågått lenge, hvilket gjør hårmineralanalysen anvendelig for ernæringsmessige og epidemiologiske studier.

I dagens samfunn er mangelsykdommer som skjørbuk og beriberi uvanlige. Overernæring og næringsubalanse er derimot store pro- blemer. For eksempel samarbeider kalsium og magnesium ved mange av kroppens funksjoner. Bare magnesium alene er ansvarlig for funk- sjonen av hundrevis av enzymer. Men den normale enzymaktiviteten kan forstyrres, ikke bare av en mangel på magnesium, men dessuten dersom det normale forholdet mellom kalsium og magnesium er borte. En person kan ha tilstrekkelige mengder magnesium, men dersom kalsiumnivået er for høyt, oppstår en relativ magnesium-mangel som kan gi en forstyrret funksjon og til slutt en dårligere helsetilstand. Man kan ikke bare se mangler og overskudd i en hårmineralanalyse, men også de mange innbyrdes relasjonene mellom stoffer kan iakttas og tydes gjennom en hårprøve. Pr. idag er hårmineralanalyser det mest økonomiske og brukervennlige verktøyet som finnes for å undersøke og regne ut ernæringsmessige innbyrdes forhold hos individer, såvel som hele befolkningsgrupper. Oppfølgende tester hjelper også til å bedømme forbedringer i den næringmessige statusen etter at man har tatt tilskudd eller etter endringer i kosthold og livsstil.

Mineraltestingen er ytterst eksakt. Instrumentene vi benytter er svært følsomme og, som i de fleste teknisk avanserte laboratorier, styres de av datamaskiner med svært avansert programvare. Et omfattende kontrollprogram sikrer kvalitet, presisjon, nøyaktighet, pålitelighet og validitet for hvert eneste mineral som testes.

Kalibrering av testutstyret skjer kun etter kjemiske renhetsnormer. Instrumentkalibrering involverer selektivitet og sensitivitet og gjentas gjennom hele testingsprosessen for å sikre reproduserbare verdier. Andre kvalitetskontroller omfatter reaksjonsnormer som er regnet ut ved hjelp av blanke prøver og slike som inneholder varierende utvalg av stoffer som testes. Interne møter holdes daglig for å kvalitetssikre hele prosedyren ved preparasjon og testing i laboratoriet. Prøver deles også opp rutinemessig og kjøres dobbelt og analyseres på forskjellige dager for å kontrollere de daglige rutinene. Et bekreftet referansemateriale, bestående av menneskelig hår, testes også daglig og registreres på kontrollister med en øvre og en nedre kontrollgrense. Dette er kun en meget kortfattet beskrivelse av det omfattende program av kvalitetskontroll som utføres i vårt laboratorium.

Trace Elements, Inc. er sertifisert av The Department of Health and Human Services i USA, som sertifiserer alle kliniske laboratorier, og inspiseres regelmessig av Department of Health. Alle kliniske laboratorier må rette seg etter de strenge føderale anvisningene; men enda strekker kvalitet- og sikkerhetskontrollen hos TEI seg mye lenger enn den amerikanske regjeringen krever.

Vi er unike fordi vi har spesialisert oss på kun hårmineralanalyser, ergo vi gjør ingen andre kliniske tester. Vår fulle oppmerksomhet konsentreres om hårmineralanalysene og utviklingen av denne metoden. Derfor kan du være sikker på at resultatet du får, er pålitelig og eksakt, forutsatt at du sender inne en fullgod prøve for analyse.

Nøyaktige anvisninger for hvordan korrekte hårprøver til analysering skal gjøres, får du hos din lege/terapeut. Når hårprøven ankommer laboratoriet, får den et kontrollnummer og registreres sammen med all relevant pasientinformasjon i vår database. Så prepareres prøven i forhold til de spesielle testingsprosedyrene som er utviklet av Trace Elements, Inc. Etter preparasjonen plasseres prøven i reagensrør, der det tilsettes syrer som begynner nedbrytningen av håret. Denne nedbrytningsprosessen løser opp selve håret og frigjør elementer som finnes i proteinkjernen. Når nedbrytningsprosessen er fullbyrdet, gjenstår kun mineralsaltene.

Når mineralsaltene overføres i et flytende stoff, utføres selve testingen ved hjelp av høyteknologiske instrumenter. Trace Elements, Inc. benytter ICP-masspektrometri, som er den mest moderne og kostbare analyseteknikk som er tilgjengelig for rutinemessig grunnstoffanalyse. Etter den analytiske testingen, overføres resulatetene direkte til TEIs nettverksbaserte datamaskiner med spesielt utformede programmer for tolkning og presentasjon.

Selv om du allerede er i god form, er anbefalingene i din hårmineralanalyse nøkkelen til å få vite nøyaktig hvilke gode vaner som bør utvikles. Hvilken mat som er bra for deg. Eksakt hvilke tilskudd du skal ta og når , og hvilke du IKKE skal ta. Hvilke giftige metaller som påvirker din kropp negativt. Hvilke typer ubalanser du lettest får av mental og/eller fysisk stress. Vi er dynamiske skapninger som påvirkes av hverdagslige hendelser, og kroppen vår gjenspeiler disse forandringene.

Sluttordet blir dette: Kunnskap er makt. Hårmineralanalyse er et verktøy som kan hjelpe deg til å forstå hva som er riktig for deg. Bruk dette verktøyet så ofte som hver tredje måned og opp til en gang i halvåret. Hold takten med de forandrede kravene til din kropp mens du lever livet til fulle.

Det er litt vanskelig å svare på. Ubalanser i kroppen, som har vært dannet hele livet, kan ikke korrigeres på en dag. Og når ubalanser korrigeres, kan nye, dypereliggende ubalanser vise seg.

Vær tålmodig! En god helse er verd strevet. Denne prosessen er ganske lik det å skrelle av de ulike lagene på en løk; man blottlegger mer og mer av sin tilstand for hvert lag som avdekkes. Hvor godt du lykkes, er avhengig av hvor nøye du følger anbefalingene og av hvor kroniske eller alvorlige dine ubalanser er. Men stol ikke bare på de kroppslige symptomforbedringene som tegn på at tilstanden forbedres. En oppfølgende hårmineralanalyse er nødvendig for at du eksakt skal kunne se hvilke fremskritt din kropp har gjort på vegen mot balanse. Sørg derfor for å gjøre en oppfølging, slik at du kan holde deg à jour med din kropps forandrede behov.

Du kan bruke hvilke høykvalitative næringstilskudd som helst. Du bør forsikre deg om at de kosttilskuddene du velger, er av høyeste kvalitet, for å oppnå et maksimalt opptak i kroppen. Se til at mineralene er aminosyrebundet.

Her er litt om tilskuddene som TEI tilbyr;
Trace Nutrients er utviklet av TEI i løpet av mange års studier som innbefatter hårmineralanalyser av hundretusenvis av mennesker. Vår forskning er tilegnet forsøkene på å forstå hvordan man kan lage tilskudd som kan absorberes av kroppen på best mulig måte. Det er derfor Trace Nutrients er utformet slik at de også inneholder synergister, eller ”hjelpestoffer”, som gjør dem mer lettopptakelige og dermed også kostnadseffektive. Så når du for eksempel benytter Trace Nutrients Magnesium plus så får du ikke bare magnesium, men også dette mineralets synergist – vitamin B6 – hvilket støtter absorbsjonen av magnesium.

Naturligvis er de fleste av produktene i Trace Nutrients-serien utformet slik at de ikke skal fremkalle allergier – de inneholder hverken hvete, gjær, soya, alfalfa, melk eller mais. De inneholder heller ikke salt, sukker, stivelse, bivoks, hydrerte oljer, artifisielle fargestoffer, smaksstoffer eller konserveringsmidler. Alle våre mineraler er aminosyrebundne for å gi en maksimal absorbsjon.

Du har rett. For mye jern har vist seg å kunne gi helseproblemer.
Og det samme gjelder for andre mineraler og vitaminer som tas i for store mengder. Et overskudd av jern i kroppen gjør at det dannes frie radikaler som er destruktive på cellenivå. Dette er ytterligere et godt eksempel på hvilken hjelp du kan få av en hårmineralanalyse.

Med en hårmineralanalyse kan vi bestemme dine spesifikke behov basert på ditt prøveresulatet. Du skal bare ta jern om du trenger det, så du kan rolig følge anbefalingene i din analyserapport fra TEI, såsant dine leger ikke sier noe annet.

Å gjøre litt er bedre enn ikke å gjøre noe. Å ta sine tilskudd en gang om dagen eller kanskje annenhver dag, hjelper deg til å opprettholde den nåværende næringsstatus. Tenk på at anbefalingene er utformet slik at man gjennom minst mulig mengde tilskudd skal oppnå maksimalt resultat.

Graviditet forårsaker betydelige forandringer i kroppens kjemi, både hormonelt og ernæringsmessig. Disse synes i analyserapporten. Det er ingen fare, hverken for mor eller barn, om man bare tar tilskuddene på riktig måte. Du bør ta en ny analyse hver andre eller hver tredje måned under graviditeten. Under alle omstendigheter skal gravide kvinner være under legekontroll.

Å ta tilskudd under amming har ingen skadelige effekter. Faktum er at ammende mødre har et spesielt behov for å holde seg så friske som mulig.

Ikke nødvendigvis. Det finnes mye annet foruten kalsiummangel som kan gjøre at kalsium forsvinner fra skjelettet. Faktum er at det finnes over 30 faktorer som forårsaker dette. Alle disse tas i betraktning i din personlige analyserapport.

Medisiner påvirker din ernæringstilstand og ditt næringsbehov. For eksempel kan steroider som benyttes til smertekontroll, forårsake omfattende kalsiumredusering. Disse effektene varierer med mengden medisiner og hvor lenge de tas. Din analyserapport viser hvordan du kan bekjempe disse effektene gjennom å behandle de ubalansene som er oppdaget. Men tenk på at visse vitaminer eller mineraler kan innvirke på enkelte medisiner, så rådspør legen din først.

Så langt har vi ingen spesiell hårmineralanalyserapport for vegetarianere, men vi har studert mange vegetarianeres hårmineralanalyserapporter. Vi foreslår at du følger de inntaksanbefalingene for protein, fett og karbohydrater som gjelder for din metabolske type. Bytt bare ut kjøttproteinene med grønnsaksproteiner.

En person kan kjenne seg helt frisk og likevel ha ubalanser. Ditt prøveresultat viser din nåværende mineralstatus. Om symptomer viser seg eller ikke, er avhengig av hvor lenge ubalansen har vært tilstede.

At rapporten viser en forekomst av tungmetaller, betyr ikke at det er snakk om forgiftning. Forgiftning gir symptomer som kan diagnostiseres. Symptomer kan vise seg, avhengig av hvor stor mengde som finnes i din kropp og hvor lenge det har vært der. Din hårmineralana- lyse indikerer at du kan ha blitt utsatt for kvikksølv, kanskje til og med på fosterstadiet. Å følge kosttilskuddsanbefalingene og å innta proteiner, øker kroppens evne til å eliminere toksiske metaller på naturlig måte. Du kan kjenne et midlertidig ubehag når kvikksølvet forsvinner ut av kroppen, men det må du nok regne med. Ta kontakt med din lege/terapeut for mer informasjon.

Vitaminnivået synes ikke i håret. Men vitaminer og mineraler påvirker hverandre. Vitamin A-aktiviteten reduseres for eksempel sterkt ved sinkmangel. Vitamin C støtter jernopptaket. Jernmangel kan indikere et behov for vitamin C.  Ditt mineralmønster kan på derfor også gi informasjon om din vitaminstatus.

Anbefalingene om tilskudd baseres på ditt unike, totale mineralmønster, ikke på de individuelle mineralnivåene. Visste du for eksempel at et inntak av kalsium ikke nødvendigvis forhøyer kalsiumnivået? Ofte normaliseres en lav verdi av ett mineral gjennom å redusere et annet stoff som kan være antagonistisk og dermed gjør det mulig for deg å absorbere eller holde tilbake det manglende mineralet bedre. Videre kan et annet mineral tilsettes. Ved kalsiummangel kan for eksempel kobber anbefales, ettersom dette er kjent for effektivt å forbedre tilbakeholdelsen av kalsium.

Dette er ikke uvanlig. Et vanlig eksempel er at man har en høy natriumverdi til tross for at man bare får i seg en liten mengde natrium via kosten. Det er her kjertelbalansen kommer inn i bildet. Overaktive binyrer kan forårsake tilbakeholdelse av natrium, hvilket er vanlig hos personer med rask metabolisme. Natriumfattig kost eller ikke, så forårsaker denne tilstanden tilbakeholdelse av natrium.

Vi kan også snu på det. Personer med langsom metabolisme, som har svak binyreaktivitet, kan ha lav natriumverdi til tross for at de spiser mye salt. Som du forstår, har din metabolisme å gjøre med balansen i aktivitetene til binyrene såvel som din ernæringsmessige status. Din analyserapport fra TEI åpner en helt ny måte å forstå hvordan din metabolisme fungerer og hva som er riktig for deg.

Igjen spiller det innbyrdes forholdet mellom næringsstoffene en stor rolle. For eksempel kan magnesiumverdien være høy. Men om verdien er lav i forhold til kalsiumnivået, har du en såkalt ”relativ” mangel. Magnesiumtilskudd anbefales da for å forbedre forholdet mellom kalsium og magnesium. Det virker også til å senke over- floden av kalsium og øke kaliumopptaket (men det er en annen historie).

Kroppsvekt er ikke noen god indikasjon på hvilken metabolsk type man er. En person med langsom metabolisme er ofte overvektig, men kan også være undervektig, avhengig av nedsatt fordøyelse eller absorbsjon eller forstyrrelser i tarmfunksjonen. Så selv om hastigheten på metabolismen påvirker kroppsvekten, er den ikke den eneste faktoren.

Bestemmelse av den metabolske typen er en unik spesialitet i TEI’s analyserapport. Basert på forskning som drives på TEI, kan dine mineralnivåer si en hel del om din metabolisme – altså hvordan din kropp håndterer næringsstoffene. Dr. David L. Watts har oppdaget at en del mineraler faktisk stimulerer eller påskynder metabolismen. Andre mineraler beroliger eller saktner den.

Om dine mineralnivåer indikerer at beroligende mineraler er domi- nerende i din kropp, er det høyst trolig at din metabolisme ”går sakte”. Din metabolske type klassifiseres dermed som langsom. Du skal da helst ikke ta vitaminer og mineraler med beroligende virkning, hvilket vil saktne metabolismen enda mer. Derfor har vi utformet en spesiell produktserie som kalles Para Pack. Den inneholder bare stimulerende næringsstoffer og deres synergister.

På den annen side, personer med rask metabolisme bør bestrebe seg på å bare ta mineraler og vitaminer som har beroligende virkning – denne spesielt tilpassede produktserien kaller vi SymPack. Så her ser du ytterligere et argument for hvorfor ikke bare ett enkelt multipreparat passer alles behov.

Jeg er en terapeut i dag og ønsker å bruke hårmineralanalyser i min praksis. Hva må til for at jeg kan sertifiseres?

Vi har et grunnleggende trinn I med en mellomperiode hvor du skal praktisere. Deretter gjennomføres trinn II før du kan sertifiseres.

Vi kan også gi individuell opplæring, men det blir noe dyrere.

Kontakt oss for detaljer.

Det er en fornuftig og god tanke. Dessverre er det slik at i dagens samfunn påvirkes mennesket av faktorer som aldri tidligere har vært kjent. Ikke bare er kvaliteten på maten redusert, men også vår evne til å absorbere næringsstoffene i den. Vi vet at næringsinnholdet i maten er avhengig av kvaliteten på dyrkingsjorden. Tenk på hvordan forurensninger i luften, vannet og maten vi spiser påvirker den næringen vi får i oss. Hvordan tror du årevis med medisinering påvirker kroppskjemien? I tillegg har vi de lenge kjente faktorene, som for eksempel hvordan aktivitet eller mangel på sådan påvirker næringsbehovet. Ytterligere må genetiske faktorer som den metabolske typen og andre nedarvede faktorer tas med i beregningen. Alle disse faktorene bestemmer ens ernæringsmessige behov.

Ved å anvende den moderne teknologien i form av en hårmineralanalyse får du rede på hva du trenger for å ha en riktig balanse mellom vitaminene og mineralene i kroppen din.

Vi vet nå mer enn noensinne tidligere om samspillet mellom vita-miner og mineraler. At du selv oppdaterer din kunnskap er livsviktig for den fremtidige helsen. Som du sikkert vet er vitaminer og mineraler livsviktige for god helse, men visste du at de også kan ha en negativ innvirkning?

For mye sink kan motvirke vitamin D. Derfor kan et anseelig inntak av sink forårsake en ubalanse i vitamin D-nivået. Derimot vil for lite vitamin D motvirke kalsium, og skape reduserte muligheter for kalsiumopptak. Nå har du plutselig kalsiummangel.

For mye vitamin C kan forårsake kobbermangel, og gjør at for mye jern lagres i kroppen. En dominoeffekt oppstår. Samtidig som du vet at kroppen trenger både vitaminer og mineraler, kan for mye av noe være like ille som for lite. De kommende årene vil man nok oftere betrakte ”overernæring” (for mye av et næringsstoff) som et større problem enn undererernæring.

Dette forklarer hvorfor det ikke holder å ta et multivitaminpreparat eller å øke inntaket av vitamin C eller andre næringsstoffer uten å vite den faktiske mineralbalansen. Du risikerer bare å skape ytterligere ubalanser.

Først tas en prøve av håret ditt.

Håret skal klippes fra flere steder i hodebunnens bakre del. Del opp håret og klipp så nært hodebunnen som mulig. Klipp bort overflødig hår fra prøven og la det være igjen 2,5-4 cm fra hårrøttene. Den totale mengden som foretrekkes er ca 1/2 ss (150mg).

Dersom man ikke kan sende hår fra hodet, kan man bruke kjønnshår eller ta biter av neglene. Men tenk da på at resultatet kanskje ikke viser den aller siste mineralbalansen ettersom disse vevene vokser langsommere enn hodehår.

Når prøven din ankommer laboratoriet prepareres det for testingen gjennom flere spesielle prosedyrer utviklet av TEI. Etter omfattende forberedelser plasseres din prøve i prøverør. Det tilsettes spesielle syrer som påbegynner nedbrytningen, eller ”fordøyelsen” av håret. Syrene, i kombinasjon med høy varme, gjør at bestanddelene i hårproteinet kan skilles ut. Når håret er fullstendig oppløst, gjenstår bare mineralsaltene. Etter å ha blitt fullstendig oppløst, analyseres mineralene ved hjelp av hyperfølsommme instrumenter.

Deretter tyder man resultatet og flere hundre faktorer tas i betrakt- ning, eksempelvis forekomsten av ulike mineraler, deres innbyrdes forhold og tungmetaller. Til og med den metabolske typen bestem- mes. Fra TEI får du så resultatet av din hårmineralanalyse, komplett med diagram og medfølgende forklaringer, samt en fagmessig rapport til din lege/terapeut. Du kan lære deg mye om din kropp, og kanskje finne svar du har lett etter i årevis.

Selv om de fleste mennesker som tar en hårmineralanalyse, er syke, og legene/terapeutene deres leter etter en årsak til problemene på denne måten, trenger man ikke å ha dårlig helse for å benytte seg av dette eksakte og effektive verktøyet. Mange bruker testen for å forebygge eventuelle problemer og for å kunne kontrollere verdier av giftige metaller, eller bare for å kunne finjustere næringsinntaket. Hårmineralanalyser gjennomføres rutinemessig på profesjonelle idrettsutøvere som presser kroppene sine til det ytterste, såvel som på høyt ansette tjenestemenn, berømte sangere og skuespillere, hvis karrierer er avhengig av fysisk velvære.

Hårmineralanalyser benyttes i stor utstrekning av mennesker i alle aldre, fra babyer til eldre, og på alle fysiske nivåer.

Dette er et viktig spørsmål. Visste du at det i løpet av de siste tyve årene er det over tusen omtaler i ulike vitenskapelige tidsskrifter som dokumenterer og gir støtte til hårmineralanalysenes pålitelighet? Visste du at over 5000 medisinske fagartikler publiseres hver uke? Hvem kan holde seg á jour med slike mengder informasjon og samtidig bry seg om sine pasienter? Hos TEI er forskning vårt arbeid. Vi siler blant hundrevis av artikler hver uke, inklusive mange fagtids- skrifter. Omtrent 125 artikler granskes hver uke og over 6500 artikler per år, for ikke å glemme de seneste bøkene og den internett publiserte forskningen.

Dessverre er det slik, at det ofte er mennesker med begrenset kunnskap eller erfaring som er de mest kritiske. Spør dem gjerne på hvilket informasjonsgrunnlag de bygger sin oppfatning.

Blodprøver gir bare informasjon om mineralforekomsten ved tidspunktet for prøvetaking. Dersom du nettopp spiste en banan, kan prøven vise en høy kaliumverdi, til tross for at du egentlig trenger et kaliumtilskudd. Hårmineralanalysen viser din totale verdi av kalium –
den faktisk lagrede mengden i løpet av en tidsperiode – ikke bare hva du spiste den dagen. En blodprøve viser altså kun hva som finnes i blodet akkkurat da du ble testet. Målinger av mineralverdien i urin viser bare hva som utsondres fra kroppen, ikke nødvendigvis hva som er absorbert som brensel i kroppen.

Blod- og urinprøver er med andre ord øyeblikksbilder, mens en hårmineralanalyse er som en videofilm som over tid viser mineralsituasjonen i din kropp.

Visse kosmetiske hårbehandlinger kan forurense håret på hodet, eksempelvis fargestoffer som inneholder blyacetat, blekningsprosesser som på kunstig måte påvirker kalsiummengden, samt medisinsk sjampo som inneholder sink eller selen. Men det er kun disse spesielle verdiene som påvirkes. Alle andre mineraler som testes, gir gyldige resultater. Med våre omfattende muligheter til å tyde og sammenligne testresultatene, kan disse effektene omgås. Men ideelt sett anbefaler vi likevel at hårprøven tas av helt ubehandlet hår.

Dersom hårprøven tas på korrekt måte, er hårmineralanalysen meget eksakt. Ytterst avanserte instrumenter og dataprogrammer sørger for en omfattende kvalitetskontroll. Ved TEI har vi spesialisert oss på hårmineralanalyser og analyserer over 50.000 prøver hvert år. Mange laboratorier som utfører hårmineralanalyser, tilbyr også andre tester, men ved TEI gis all oppmerksomhet til å sikre nøyaktigheten av de resulatetene vi får fram.

Dersom du tenker deg at kosten er hva vi spiser og ernæring er hva
vi beholder, innser du at en metode for å oppdage hva kroppen trenger – akkurat når den trenger det – er et verdifullt verktøy for å skape bedre helse. Etter 30 års forskning har hårmineralanalysen vist seg å være den mest praktiske metoden for å kontrollere mineralbalansen i kroppen. Dette verdifulle verktøyet gir råd om kosthold og indikerer hvilke kosttilskudd du trenger, og hvilke du bør unngå. Det er vel ingen hemmelighet at leger innen nesten hver eneste medisinske gren, såvel som ernæringsfysiologer og dietister, benytter hårmineralanalyser rutinemessig. Produsentene av helseprodukter er for tiden meget bevisste på den forskning som peker på sammenhengen mellom ernæring og helse.

Det som er god ernæring for ett menneske, er kanskje ikke bra for et annet. Din personlige analyserapport er utformet slik at den hjelper deg og din lege/terapeut til å kunne sette sammen ditt personlige, optimale ernæringsprogram.

Håret ditt inneholder alle mineralene som finnes i kroppen din.
I de fleste tilfeller gjenspeiler det også hvor stor mengde av disse elementene som finnes i kroppsvevet. Resultatet av en hårmineralanalyse gir et klart bilde av ditt innvortes miljø. Ved hjelp av denne informasjonen kan en stor del av metabolismen tydes. Ikke bare kan din ernæringsmessige status overvåkes, men vi kan også lære mye om hvor effektivt din kropp arbeider. Etter hundretusenvis av hårmineralanalyser, har Trace Elements, Inc. (TEI) skapt et unikt system for å tyde resultatet, som redegjøres detaljert for i din personlige analyserapport.

Takk for et du stiller et interessant spørsmål som gjelder for mange.

Knus gjerne tablettene og bland dem inn mat/drikke som klienten kan innta som en avslutning rett etter måltidet.

VIKTIG!
IKKE knus HCL og Digest zyme, spesielt ikke HCL. Da vil du risikere å skade spiserøret, fordi HCL er en syre som løses opp først i magesekken. Digest Zyme kan du til nød dele opp i noe mindre biter.

Håper dette er til nytte!